چهارشنبه، تیر ۲۸، ۱۳۸۵


Bizarre Accent


- After all, what's your programme for life?
- Nothing.
- What do you mean?
- If you wind a clock too much, it breaks.
- Is this a "fact of life"?
- No, it's just a "fucked of life".
- Mind your Iranian accent!

2 comments:

Sibil گفت...

سه بار خوندم...
نمی گیرم!!

Amin گفت...

سيبيل جان، توضيح آن که ايرانی ها به «فاکت» به جای «فکت» عادت کرده اند. اين گفت و گوی احمقانه چيز اضافه ای برای توضيح ندارد.

بايگانی