شنبه، اسفند ۲۷، ۱۳۸۴

گنجی [موقتاً] آزاد شد

خانم معصومه شفيعی آقای اکبر گنجی - عکس از آرش عاشوری‌نيا
خانم معصومه شفيعی، آقای اکبر گنجی - عکس از آرش عاشوری‌نيا


گنجی در نخستين روز آزادی عکس از فوتوغراف - پيام برازجانی
عکس از پيام برازجانی

سال نو مبارک.

بايگانی