جمعه، مرداد ۱۱، ۱۳۸۱

فضا - زمان


در ريسمان


در زنجير و بندهاي فراوان


فتاده


تقلاكنان و غلتان


بي‌چنان فروبستگي كه بي‌حاصلي را نشاني باشد


و ريسمان را و تقدير را انتهايي


دندانها بر هم و بر دام مي‌سايند


تن عذابي است و بي‌سروپايي آرزويياما


سوزش اسيدي تقلاست و


ماهيچه‌هايي سنگ شده و


بوي تيز و تلخ تن


اين جسمانيت پوچ.و زمان طعم گس كاغذ است


كه جويدن ناگزيرش


با هر دهان


همان.بايگانی