سه‌شنبه، بهمن ۰۳، ۱۳۸۵

تفسير زنانه

يکی از تفريحاتِ سالمِ استادِ ما اين بود که از دو تا دختر که کنار هم نشسته بودند با لهجه‌ی غليظِ اصفهانی می‌پرسيد «شوما دو تا دخترخاله‌اين؟» و هر دو بی‌نهايت آزرده می‌شدند...

ما پسرها فکر می‌کرديم هر دو دختری که اصفهانیِ بدذات انتخاب می‌کند زشت هستند، ولی اين را فقط در موردِ ديگری قبول دارند نه در موردِ خودشان، و اين علت اصلیِ آزردگیِ دخترها و نيشخندِ رضايت استاد است.

دخترها پاسخ می‌دادند نه، به خاطرِ اين است که «هر دختری می‌خواهد تک باشد».

نتيجه‌ی اخلاقی: هرمنوتيک خيلی مهم است. فمينيسم هم همين‌طور. مهم‌تر از همه اين است که چگونه تفسير زنانه‌ای از جهان به دست بدهيم!

بايگانی